Medezeggenschapsraad (MR)

Alle ouders kunnen meedenken en meepraten over de school. Dit kan via de medezeggenschapsraad.
In de MR zitten 3 ouders en 3 leerkrachten:
oudergeleding:
Daniëlla Peterse-Goedhart (voorzitter)
Margo van den Noord
Sylvia Lopez
personeeslgeleding:
Wilma van der Does
Marjan Rouw
Philip Struijk

Je kunt voor twee jaar in de MR worden gekozen. De directeur is op verzoek van de MR aanwezig en vertegenwoordigt het schoolbestuur. In de praktijk werkt het zo, dat de directeur bijna altijd aanwezig is bij de MR-vergadering. De medezeggenschapsraad heeft advies- en/ of instemmingsrecht t.a.v. besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Adviesrecht, instemmingsrecht en Recht van initiatief zijn beschreven in de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs (WMO). De MR komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen.

De vastgestelde notulen van MR-vergaderingen zijn terug te vinden op de website. Daarnaast wordt na elke MR-vergadering een korte samenvatting vande besproken punten in de nieuwsbrief vermeld.

Indien u punten of vragen heeft, die u tijdens de MR-vergadering besproken wil zien, kunt u dit aangeven bij de oudergeleding van de MR via mr-talent@archipelscholen.nl .

Eén van de ouders van de oudergeleding zal dan indien nodig contact met u opnemen en het punt inbrengen in de vergadering.

Kijk hier voor de notulen en het jaarverslag:

Notulen MR 25-01-2021

Notulen MR 30-11-2020

Notulen MR 11-05-2020

Notulen MR 09-03-2020

Jaarverslag 2019 MR Talent

Notulen MR 28-11-2019

Notulen MR 07-10-2019

Notulen MR 24-06-2019

Notulen MR 13-05-2019

Notulen MR 11-03-2019

Notulen MR 28-01-2019

Notulen MR 26-11-2018

Notulen MR 08-10-2018

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Alle Archipelscholen van het openbaar primair onderwijs Walcheren zijn vertegenwoordigd in de GMR door ouders en personeelsleden afkomstig uit de MR. De GMR komt vijf tot zes keer per schooljaar bijeen. Er worden school-overstijgende aangelegenheden besproken, bijvoorbeeld het bestuurs-formatieplan, begroting, vakantierooster, et cetera.