1 Created with Sketch.

Ons verhaal

Het Talent is één van de 7 openbare basisscholen in Middelburg. Het bestuur van de school berust bij de Stichting Archipel Scholen, kortweg Archipel, met een kantoor in Vlissingen. De stichting kent 16 scholen met 20 locaties.

Openbaar onderwijs betekent dat wij kinderen opnemen van elke denkbare richting of geloofsovertuiging. Wij gaan ervan uit dat kinderen moeten opgroeien in een tolerante maatschappij en zullen ouders en kinderen dan ook vanuit deze gedachte benaderen. Wij willen kinderen begeleiden tijdens het proces dat noodzakelijk is om in de samenleving een plek te vinden die bij hen past.

Als Archipelschool staan wij dus open voor vrijwel elke leerling in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. We zeggen met nadruk “vrijwel”, want er zijn enkele gronden waarop leerlingen geweigerd kunnen worden. U vindt deze gronden in ons schoolplan. Wachtlijsten kennen we als openbare school niet.

Uitgangspunten

We hebben de belangrijkste uitgangspunten voor de inrichting van ons onderwijs waar wij als openbare school voor staan op een rijtje gezet.

Veiligheid
We willen een school zijn waar de veiligheid van kinderen voorop staat. Dat betekent dat iedereen in de school precies weet waar hij aan toe is. Er zijn duidelijke regels over wat mag en wat niet mag en over wat we doen als het mis gaat. De regels stellen we deels met de kinderen vast. Vertrouwen tussen kinderen onderling en kinderen en leraren vinden we daarbij van groot belang. We besteden veel aandacht aan hoe we als mensen met elkaar omgaan.

Sfeer
We hebben de overtuiging, dat kinderen zich het beste kunnen ontplooien in een omgeving waar ze zich prettig en veilig voelen. Daarom streven we naar een sfeervolle schoolomgeving (gebouw en plein) en ruimen we de nodige tijd in voor gezamenlijke activiteiten zoals feesten, toneel of kring.

Structuur
Naast het hanteren van duidelijke regels wordt de structuur in de school gevormd door naar kinderen zo voorspelbaar mogelijk te zijn. We stellen duidelijke en haalbare eisen aan kinderen. We werken met vaste roosters en een duidelijk herkenbare opbouw in de lessen.

Multicultureel
Als openbare school waarderen we de inbreng van verschillende culturen in onze maatschappij. We willen kinderen voorbereiden op de multiculturele samenleving door ze op school wederzijds respect en waardering bij te brengen.

Leerontwikkeling
We richten ons onderwijs zo in, dat we – binnen onze mogelijkheden – bij elk kind het optimale rendement uit zijn / haar capaciteiten halen. We sluiten zo goed mogelijk op maat aan bij de onderwijsbehoeften van elk kind. We houden rekening met de verschillen tussen kinderen. Dat vraagt, dat we kinderen goed observeren en de voortgang van hun ontwikkeling goed in beeld hebben. Als kinderen extra ondersteuning nodig hebben, doen we dat altijd in overleg met ouders.

Creativiteit
We vinden de creatieve ontwikkeling van kinderen een zeer belangrijk aspect van hun totale vorming. Niet alleen waar het gaat om de creatieve vakken zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en drama, maar zeker ook in het creatief probleemoplossend denken en zelfontdekkend leren.

Communicatie
Communicatie vormt de basis voor de samenwerking tussen mensen. Daarom vinden we het van belang, dat kinderen zich goed leren uiten en dat ze in staat zijn om goed te luisteren naar anderen, zodat ze snappen hoe anderen zich voelen en wat anderen beweegt. School vormt een onderdeel van de totale opvoeding. Een goede communicatie tussen de school en ouders is dan ook essentieel. Daartoe stellen we hoge eisen aan onze informatievoorziening naar ouders en stellen we er prijs op met ouders te praten over onderwerpen die te maken hebben met de opvoeding van kinderen.

Betrokkenheid
We waarderen een grote betrokkenheid van ouders en kinderen bij de school. De hulp van ouders (b.v. bij het organiseren van diverse evenementen) is belangrijk.

Lerende organisatie
We zijn als schoolteam voortdurend met elkaar bezig om van Organisatie elkaar te leren en om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.